Sevdalina Georgieva, Borisovo

HOW COVID-19 AFFECTED MY TRAINING

I am a student at the University of Ruse “Angel Kanchev” doing a teaching degree in mathematics.

The Covid-19 pandemic affected the lives of many people, and the least harm it did was to change our daily routines. We had to quickly get used to and adapt to the changes imposed for the safety of the population while at the same time we had to get used to the flow of disturbing information from the media.

In order to be able to continue what we were doing before the pandemic and at the same time keep a social distance, we had to move our work to cyberspace – many people started working from home, and students went online. At first it was difficult for everyone, but after a while we started to get used to it. For a short period of time, students and teachers had to learn new skills for working in the digital environment. Teaching took place through various online platforms. In the theoretical disciplines, where lectures predominate, the change was easier; the difficulties prevailed in the tutorials, where students were supposed to solve problems and acquire new skills for solving problems. But the teachers were extremely responsive and put a lot of effort into making the students’ education as effective as possible given the situation.

Despite the difficulties, distance learning has also many positive aspects – the increased amount of self-study teaches students to be independent, and facing difficulties and overcoming them develops new skills while most importantly, safe work is guaranteed. For me, the most important thing was that the pandemic did not interrupt my university studies. Thanks to the quick response of our universities and professors, as well as the availability of advanced technologies, we were able to adapt relatively quickly and continue with what we were doing before the crisis in the safest possible way.

Sevdalina Georgieva, Borisovo

КАК COVID-19 СЕ ОТРАЗИ НА ОБУЧЕНИЕТО МИ?

Аз съм студентка в Русенския университет „Ангел Кънчев“ със специалност – учител по математика.

Пандемията от Covid-19 засегна живота на много хора, като най-малкото промени ежедневието ни. Трябваше бързо да свикнем и да се адаптираме към промените, наложени заради безопасността на населението, като едновременно с това трябваше да свикнем с потока от обезпокояваща информация от страна на медиите.

За да можем да продължим с това, с което се занимавахме преди пандемията и едновременно с това да спазваме социална дистанция, трябваше да пренесем работата си във виртуалното пространство – много хора започнаха да работят от вкъщи, а студентите и учениците преминаха на онлайн обучение. В началото това беше трудно за всички, но след известно време започнахме да свикваме. Трябваше за кратък период студенти и преподаватели да усвоят нови умения за работа в дигиталната среда. Преподаването ставаше чрез различни онлайн платформи. При дисциплините с теоретична насоченост, където преобладават лекциите, промяната беше по-лесна, затрудненията идваха по-скоро при упражненията, когато се решават задачи и се усвояват нови умения за решаване на задачи. Но преподавателите бяха изключително отзивчиви и положиха много усилия, за да може обучението на студентите да е възможно най-доброто предвид ситуацията.

Въпреки затрудненията, дистанционното обучение има и много положителни страни – повечето самостоятелна работа учи студентите на по-голяма независимост, изправянето пред затруднения и тяхното преодоляване развива нови умения и най-важното, гарантира се безопасната работа.

За мен от най-голямо значение беше, че пандемията не прекъсна обучението ни. Благодарение на бързата реакция на университетите и преподавателите, както и наличието на напредналите технологии, успяхме да се адаптираме сравнително бързо и да продължим с това, с което сме се занимавали преди кризата и то по възможно най-безопасния начин.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar