Veska Uzunova, Chereshovo

ELDERLY PEOPLE IN THE MUNICIPALITY OF SLIVO POLE SUCCESSFULLY COPE WITH COVID-19

On February 26, 2020, a crisis headquarters was established in the Municipality of Slivo Pole. The main task was to save the lives of the elderly, as well as the entire population. There were 25 volunteers.

As of 1 May 2020, 165 socially disadvantaged families have been receiving a free hot lunch. The number of users of social patronage has also increased. The daily food was for a minimum payment of approximately 0.6 euros per day.

The management board of the Union of Pensioners manages 20 Clubs with more than 600 members. I, as the President, had clarified the measures to preserve the lives and health of our members. The first week was very difficult because we closed the clubs where people were used to getting together, discussing news, preparing and holding many events. Through my explanation and time spent convincing them, our members understood the danger and stayed at home.

Our task was to take care of and protect not only the physical health but also the mental health of our members through personal contact with all the chairmen of the pensioner clubs.

Since the beginning of the pandemic, three days per week I connected the presidents of the 20 Clubs and getting acquainted with any problems such as needed medicines and food.

Special attention was paid to regain the interests and hobbies of the members and their detachment from TV series and news. They were motivated to clean the yards, sow vegetables in the gardens and refresh their homes. I motivated that the members watch cultural and historical heritage of Europe and TV programme titled At School with BNT

At the end of the pandemic, when the measures were relaxed, the mayor provided us with full clothing and disinfection materials to visit 5 of our members suffering from other diseases. The meetings were extremely emotional for everyone.

The participation of 8 of our members in the international video conferences Come together! Connecting people against isolation in times of Corona had a very positive impact.

The self-confidence of our members increased even more when they read in the newspapers and on the website of the Municipality about the activities of the Union’s management board during the pandemic.

I am glad that we do not have patients with Covid-19 thanks to the strict observance of the measures and the cooperation of the Municipality. We are all looking forward to the opening of the clubs to see each other and share good moments of our lives during the pandemic.

Veska Uzunova, Chereshovo

ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ УСПЕШНО СЕ СПРАВЯТ С COVID-19

На 26 февруари 2020 г. бе създаден кризисен щаб в Община Сливо поле с основна задача да се запази живота на хората от третата възраст, както и на цялото население. В помощ на щаба действаха 25 доброволци.

От 1 май 2020 г., на 165 социално слаби семейства се разнасяше безплатен топъл обяд. Увеличиха се и ползвателите на социалния патронаж със заплащане на храната до 0,6 евро на ден.

Ръководството на Съюза на пенсионерите управлява 20 клуба с повече от 600 члена. Като председател, уточних мерките за запазване живота и здравето на членовете ни. Първата седмица беше много трудна, защото затворихме клубовете, където хората бяха свикнали да се събират, да обсъждат новините, да подготвят и провеждат много мероприятия. По пътя на разяснението и убеждението нашите членове разбраха опасността и останаха вкъщи.

Задачата ни беше да се грижим и да опазим не само физическото здраве, но и психическото здраве на нашите членове чрез личен контакт с всички председатели. Три пъти в седмицата аз се свързвах с председателите на клубовете, а те с всичките си членове за разясняване на ситуацията и запознаване с възникнали проблеми, като нужда от лекарства и хранителни продукти.

Специално внимание беше отделено за възстановяване на интересите и хобитата на хората и откъсването им от сериали и новините по телевизията. Мотивирахме ги да почистят дворовете, да засеят зеленчуци в градините и да освежат домовете си. От моят син, лекар, научавах за предпазване от вируса и разказвах новините. Насочих нашите членове към предавания за културноисторическо наследство на Европа, както и предаването На училище с БНТ,

В края на пандемията, когато се разхлабиха мерките, кметът ни предостави пълно облекло и дезинфекционни материали, за да посетим 5 наши члена, болни от други заболявания. Срещите бяха изключително емоционални за всички.

Много положително въздействие оказа участието на 8 наши члена в международните видеоконференции Come together! Connecting people against isolation in times of Corona.

Самочувствието на нашите членове се повиши още повече, когато прочетоха във вестниците и в сайта на Общината за дейностите на ръководството на Съюза по време на пандемията.

Радвам се, че нямаме болни от Covid-19 благодарение на строгото спазване на мерките и съдействието от страна на Общината. Всички чакаме с нетърпение пълното отваряне на клубовете, за да се видим и да споделим хубави моменти от живота ни по време на пандемията.

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar