Sevda Tsvetanova, Ruse

The hidden potential of literature and art

Being retired, I spent the two-month period of corona restrictions  indoors reading books and doing some project work online, like many other Europeans did. Just for the record, I did not go out for six weeks, only making a couple of trips to the balcony of our flat.  It was during my selfimposed seclusion that I started finding that what was happening with the corona pandemic had long been predicted in quite a number of books, a comics and a movie. Some would say that it’s really amazing that these authors were able to predict with great accuracy what was going to happen in the future. But is it really surprising or should we say it’s logical?

As one commentator in a TV documentary said, there is no mystery in these predictions. Whoever is able to logically and rationally analyze  the social, scientific and overall life circumstances, would also be able to make well-founded conclusions, which for some reason mankind calls predictions. Interestingly, one of these early predictions was found by some fellow citizens of mine from the city of Ruse, Bulgaria, members of the first comics club in Bulgaria. By mere chance, they came across a comics magazine titled PIF from about 41 years ago that had a story which  very accurately depicts the situation with the coronavirus today.

The story is called A Virus Accidentally Released. In this episode, the headquarters of the WHO in Geneva receive information about the outbreak of a virus that has spread all over Europe. Then Doctor Justice comes into the picture by saying that the virus was engineered in a laboratory. Other striking similarities are the way the virus is depicted today and the way they drew it then. As one of the members of the club says, it must be an irony of life that the depiction of the virus covers nothing less than North Italy. And for those interested in such insightful stories, I’ll just list the other works which predicted the coronavirus pandemic. These are The Simpson’s animated comedy series (27 years ago), a 1981 crime-thriller novel, titled ‘The Eyes of the Darkness’, by Dean Koontz, who wrote about a virus called Wuhan400 (almost 40 years ago), a 2011 movie “Contagion”, and a book by Sylvia Brown titled “End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World”, published  in 2008 (12 years ago). Two of the details in these books are really shocking. The year of the pandemic is 2020, and the name of the virus is Wuhan, the city in China where the virus was allegedly engineered. These are all amazing examples how literature and art can “predict” our future!

Sevda Tsvetanova, Ruse

Скритият потенциал на литературата и изкуството.

Бидейки пенсионирана, прекарах двумесечния период на ограниченията по време на корона пандемията вкъщи, четейки книги и работейки по проекти онлайн, както много други европейци. Само за протокола, не излязох навън шест седмици, като се показах на балкона на нашия апартамент цифром и словом три пъти. Самоналоженото ми усамотение ми даде възможност да установя, че това, което се случва с корона пандемията, отдавна е предсказано в доста книги, комикси и филми. Някои биха казали, че е наистина невероятно, че тези автори са успели да прогнозират с голяма точност какво ще се случи в бъдеще. Но наистина ли е изненадващо или е логично?

Както каза един коментатор в телевизионен документален филм, в тези предсказания няма мистерия. Който е в състояние логично и рационално да анализира социалните, научните и цялостните житейски обстоятелства, той ще може да направи напълно обосновани изводи, които по някаква причина човечеството нарича предсказания. Интересното е, че пример за едно от тези ранни предсказания бяха намерени от мои съграждани от град Русе, България, членове на първия у нас комикс клуб. Те случайно попадат на един брой от преди 41 години на популярното по това време списание за комикси PIF, в което има разказ много точно изобразяващ ситуацията с корона вируса днес.

Разказът се нарича Един случайно изпуснат вирус. В този епизод, централата на СЗО в Женева получава информация за епидемия от вирус, който се е разпространил в цяла Европа. Тогава се появява доктор Жустис който казва, че вирусът е проектиран и разработен в лаборатория. Други поразителни прилики са начинът, по който изобразяват вируса днес, и начинът по който са го нарисували тогава. Както казва един от членовете на клуба, трябва да е ирония на съдбата, че нарисуваният тогава вирус обхваща територията на Северна Италия. A за тези, които се интересуват от такива литературни прозрения, просто ще изброя другите произведения, които предсказват сегашната пандемия. Това са анимационният комедиен сериал „Семейство Симпсън“ (отпреди 27 години), романът-трилър от 1981 г., озаглавен „Очите на мрака“ от Дийн Кунц, който пише за вирус, наречен Ухан-400 (преди почти 40 години), филмът от 2011 г. „Зараза“ и книгата на Силвия Браун „Краят на дните:
Предсказания и пророчества за края на света“, публикувана през 2008 г. (преди 12 години). Два от детайлите в тези книги са наистина шокиращи. Годината на пандемията е 2020 г., а името на вируса е Ухан, градът в Китай, където се намира институт по вирусология за който се предполага, че е разработил корона вируса. Това са невероятни примери за това как литературата и изкуството могат да „предскажат” нашето бъдеще!

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar