Folk costume and traditions from PolomkaKroje a tradície z PolomkyVolkstrachten und Kostüme aus Polomka

Description

I have been living in Bratislava for 44 years, where I went to study and got married. In my memories, however, I still return to Polomka, where I was born, lived a childhood and the most beautiful years of youth.
As a child, I admired my grandmother when she was preparing for church on Sunday morning and pulled out a festive costume from the chest, e.g. on special occasions as Fašiangy, Easter Sunday, festivities, ceremonial wedding costume, and costume for funerals. She tried to introduce me to their production and involve me in embroidery. Today I perceive how profound the educational meaning it was. She tried to instill in me skill, perseverance, responsibility, a sense of beauty and aesthetic perception. The women processed clothes for all members of the family.

Intention

Polomka is a picturesque village in the Low Tatras in Horehronie, which boasts a rich history, culture, cultivation of tradition, hardworking population and beautiful costumes, which they embroidered themselves, decorated with simple and home-made materials. Horehronie is one of the few Central Slovak regions where traditional folk clothing – folk costume is still worn. Inhabitants made the costume from home-made flax, canvas and embroidered with beautiful ornamental patterns. The embroidery reflects the way of life, traditions, history. The costume recedes, but it can be seen at folklore festivals and folk ensembles. The folklore ensemble Brezinky, which was founded in 1954, still works and makes traditional folk culture accessible to young people.

Popis

Žijem v Bratislave už 44 rokov, kde som odišla na štúdia, tu som zapustila korene a založila rodinu. Vo svojich spomienkach sa ale stále vraciam do Polomky, kde som sa narodila, prežila detstvo a najkrajšie roky mladosti.

Ako dieťa som obdivovala starú mamu, keď sa v nedeľu ráno pripravovala do kostola a vytiahla z truhlice sviatočný kroj napr. na Fašiangy, Kvetnú nedeľu, Veľkonočnú nedeľu, dožinkové slávnosti, slávnostný svadobný kroj, smútočný na pohreby. Do ich výroby a vyšívania sa ma snažila zasvätiť a zapájať do vyšívania.    Dnes to vnímam aký hlboký výchovný zmysel to malo. Snažila sa mi vštepovať zručnosť, vytrvalosť, zodpovednosť, cit pre krásu a estetické vnímanie. Ženy spracovávali odevy pre všetkých členov rodiny.

Zámer

Polomka je malebná obec v Nízkych Tatrách na Horehroní, ktorá sa pýši bohatou históriou, kultúrou, pestovaním tradícii, pracovitým obyvateľstvom a prenádhernými krojmi, ktoré si samí vyšívali , zdobili z jednoduchých a doma vyrábaných materiálov. Horehronie je jednou z mála stredoslovenských oblastí, kde sa ešte stále nosí tradičný ľudový odev – kroj. Kroj si zhotovovali z doma vyrábaného ľanu, plátna a vyšívali prenádhernými ornamentálnymi vzormi. Vo výšivkách sa odzrkadľuje spôsob života, tradície, história. Kroj ustupuje, ale je možné ho ešte stále vidieť na folklórnych slávnostiach a u folklórnych súboroch.

Folklórny súbor Brezinky , ktorý vznikol ešte v r. 1954,  doteraz funguje a sprístupňuje mládeži  tradičnú ľudovú kultúru.

Beschreibung

Ich lebe seit 44 Jahren in Bratislava, wo ich studierte und heiratete. In meiner Erinnerung jedoch kehre ich immer wieder zu dem Dorf Polomka zurück, in dem ich geboren wurde, meine Kindheit verbrachte und die schönsten Jahre meiner Jugend erlebte. Als Kind bewunderte ich meine Großmutter, wenn sie sich für die morgendliche Sonntagskirche vorbereitete und eine festliche Tracht aus der Truhe holte. Sie hatte Trachten für spezielle Tage wie Fašiangy (Fasching), Ostersonntag, Festlichkeiten, Hochzeitszeremonien und Beerdigungen. Sie versuchte mich in die Herstellung dieser Gewänder einzuweisen und mir das Sticken beizubringen. Heute verstehe ich, welche große Bedeutung das Erlernen dieser Dinge hatte. Sie versuchte mir Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen, Verantwortung und einen Sinn für Schönheit und Ästhetik beizubringen. Die Frauen bewahrten Kleidung für alle Familienmitglieder auf

Absicht

Polomka ist ein beschauliches Dorf in der Niederen Tatra im Gebiet Horehronie, welches eine reiche Geschichte besitzt, ebenso viel Kultur, Anbau, eine hart arbeitende Bevölkerung, wunderschöne Trachten, die selber bestickt und mit einfachen und handgemachten Materialien versehen sind. Horehronie ist eine der wenigen zentralen slowakischen Regionen, wo traditionelle Volkstrachten noch getragen werden. Die Bewohnerinnen stellen die Trachten aus handgemachtem Flachs und Leinen her und besticken sie mit wunderschönen ornamentalen Mustern. Die Stickerei spiegelt die Lebensart, Traditionen und Geschichte wieder. Die Trachten werden weniger, aber man kann sie immer zu Volksfesten und Versammlungen der Dorfbewohner sehen. Das Folklore-Ensemble Brezinky, welches 1954 ins Leben gerufen wurde, arbeitet daran, die traditionelle Volkskultur für junge Menschen zugänglich zu machen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar