Popular dances from Transilvania and Bistrița Năsăud: “Purtata din Feleac”, “De-a lungul” and ”Bărbuncul”Jocul popular din zona de Câmpie a Transilvaniei, județul Cluj, “Purtata din Feleac” și din zona Năsăudului, județul Bistrița Năsăud, ”De-a lungul” și ”Bărbuncul” (sau joc fecioresc de pe Valea Șieului)Das Volkstanz aus dem Flachland Siebenbürgens, Kreis Cluj, "Purtata din Feleac" und aus dem Gebiet Năsăud, Kreis Bistrița Năsăud, "De-a lungul" und "Bărbuncul" (oder Fecioresc-Spiel aus dem Șieului-Tal)

Watch the Video for this cultural treasure here!

Description

The Romanian folk dance represents a treasure that has been transmitted, from generation to generation, as a testimony of our history and national identity. Very different in style, tempo and rhythm, it expresses by force and vitality the tradition and custom of each region. Any important event in the life of Romanians, such as weddings, baptisms, New Year’s Eve, national and religious holidays, are marked by dancing the folk dances.

“Purtata din  Feleac” or “Felecana” is a slow, popular dance in pairs, which involves a step of walking, swinging and turning under the hand. “De-a lungul” it is a dance specific to the Bistriţa-Năsăud and Cluj areas, with a solemn character, measuring three quarters and slow movement. The name of the dance comes from the way it is played: in a column of pairs (along a string). In addition to this, on the Șieului Valley in Bistrița-Năsăud, it appears from the time when men were taken to the army the “Jocul Fecioresc” or “Bărbuncul” dance which excelled through dance steps called “ponturi”. Each boy tried to create an individual choreography as spectacular as possible, through which to stand out from the others. This dance, in addition to authenticity, highlighted both the beauty of folk costumes and the richness of the musical and choreographic repertoire.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Intention

Started as a group therapy through dance, the seniors at the Daily Centre for Seniors in Cluj-Napoca succeeded in performing old folk dances on different stages. That showed that there are no barriers between generations and the seniors get the possibility to express themselves through the popular dance and to faithfully transmit the tradition to future generations. At the same time, it creates the opportunity to get actively involved in keeping of our traditions alive as a legacy for our children and grandchildren.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Watch the Video for this cultural treasure here!

Descriere

Jocul popular românesc reprezintă comoara acestui popor care a fost transmisă, din generație în generație, ca mărturie a istoriei și a identității noastre naționale. Atât de variat ca stil, tempo și ritm, exprimă prin forță și vitalitate tradiția și obiceiul fiecărei regiuni în parte. Orice eveniment important din viața românilor, precum nunta, botezul, trecerea în anul nou, sărbătorile naționale și religioase, sunt marcate prin hore, sârbe, învârtite sau bătute.

Purtata din Feleac sau Felecana este un joc popular lent, de perechi, ce presupune un pas de plimbare, balansări și întoarceri pe sub mână. Costumele populare realizate, în mare parte, de femeile care participă la joc, întregeau tabloul universului rural atât de armonios și plin de voie bună, marcând diferențele dintre regiunile țării, prin coloritul abordat cât și prin diversitatea pieselor componente.

De-a lungul este un dans specific zonelor Bistriţa-Năsăud şi Cluj, cu caracter solemn, în măsură de trei pătrimi şi mişcare lentă. Denumirea dansului provine de la modul în care se joacă: în coloană de perechi (de-a lungul unui şir).

În completarea acestuia, pe Valea Șieului din Bistrița-Năsăud, apare încă din vremea în care bărbații erau luați la oaste (plecau cătane în armată) Jocul Fecioresc sau Bărbuncul, care excela prin figuri de joc numite ponturi. Fiecare fecior se străduia să-și creeze o coregrafie individuală cât mai spectaculoasă, prin care să se evidențieze față de ceilalți. Acest joc pe lângă autenticitate, punea în valoare atât frumusețea portului popular cât și bogăția repertoriului muzical și coregrafic.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Intenție

Filmul de prezentare cuprinde secvențe din trei, dintre multele, spectacole susținute  de Ansamblul ”Armonia Seniorilor” a Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, de-a lungul celor 7-8 ani de activitate, timp în care echipa de dansatori a crescut de la 4 perechi la 10 perechi. Mulțumim profesorului coregraf Florin Ciobanu și voluntarilor, muzicieni instrumentiști, care au îndrumat și rafinat  munca acestor seniori, care au devenit dansatori amatori.

Personal, am dorit o terapie de grup pentru seniori prin jocul popular, pornind de la un studiu al meu, din cadrul masteratului de la Facultate de Psihologie. Acest studiu avea ca obiectiv de cercetare: acceptarea durerii prin dans. Studiul l-am început în 2012, iar rezultatul lui a fost că, în timp, acel grup a crescut ca număr și s-a tranformat într-un Ansamblu artistic complet numit ”Armonia Seniorilor”.

Jocurile populare mai sus menționate și abordate de dansatorii seniori, au fost puse în scenă de coregraf, adaptând unele figuri la mobilitatea și la posibilitațile motrice ale vârstei dansatorilor. Astfel, un joc popular care se adresa feciorilor, a putut fi executat și de seniori. Și asta a fost posibil pentru că, în activitatea noastră dorim să nu punem bariere între generații, să oferim posibilitatea unui suflet tânăr de senior, să se exprime prin jocul popular așa cum simte, să transmită fidel tradiția generațiilor care urmează și să demonstreze că vârsta nu este un obstacol atunci când îți dorești mai mult de la tine.

Costumele populare sunt realizate în cea mai mare parte de doamnele din Ansamblu, inclusiv frumoasele veste cu ciucuri multicolori din zona Năsăudului purtate de bărbați. Costumul popular din zona Clujului este mai puțin colorat, putem spune ca are un aspect mai sobru, predominand combinații de alb, negru și roșu.

Toate la un loc creează bucuria oportunității de a ne implica activ în ceea ce dorim să oferim drept moștenire copiilor și nepoților noștri, adică valorile tradiționale ce țin de folclorul acestui popor.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Schauen sie hier das Video zum Cultural Treasure

Beschreibung

Der rumänische Volkstanz ist ein Schatz des Volkes, der von Generation zu Generation als Zeugnis unserer Geschichte und nationalen Identität weitergegeben wird. So unterschiedlich in Stil, Tempo und Rhythmus, die Tänzer drückt damit die Kraft und Lebendigkeit, die Traditionen und Bräuche jeder Region aus. Jedes wichtige Ereignis im Leben der Rumänen, wie Hochzeiten, Taufen, Silvester, nationale und religiöse Feiertage werden von dem Tanz begleitet.

Purtata din Feleac oder Felecana ist ein langsames, paarweises Volkslied, bei dem man im Schritt geht, schwingt und sich unter der Hand dreht. Die Trachten, die meistens von den Frauen angefertigt werden, vervollständigen das Bild der ländlichen Welt, die so harmonisch und fröhlich ist und welche die Unterschiede zwischen den Regionen des Landes durch die Farbgebung und die Vielfalt der Stücke deutlich macht.

De-a lungul ist ein für die Gebiete Bistrița-Năsăud und Cluj spezifischer Tanz mit feierlichem Charakter, im Dreivierteltakt und mit langsamen Bewegungen. Der Name des Tanzes kommt von der Art, wie er ausgeführt wird: in einer Reihe von Paaren (entlang einer Schnur).

Seit dem die Männer zur Armee eingezogen wurden, gibt es im Șieului-Tal in Bistrița-Năsăud einen Tanz, daer als “Bărbuncul” oder “Bărbuncul” bekannt ist und sich durch das Tanzen von “ponturi” genannten Tricks auszeichnet. Jeder Junge bemühte sich um eine eigene, möglichst spektakuläre Choreografie, um sich von den anderen abzuheben. Dieses Spiel ist nicht nur authentisch, sondern hebt auch die Schönheit der Volkstracht und den Reichtum des musikalischen und choreografischen Repertoires hervor.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Absicht

Der Präsentationsfilm enthält Sequenzen von drei der vielen Auftritte des Ensembles “Armonia Seniorilor” des Tageszentrums für ältere Menschen. Nr. 1, gehört zur Abteilung für soziale und medizinische Hilfe in Cluj-Napoca, während der sieben bis acht Jahre seiner Tätigkeit ist das Tänzerteam von vier auf zehn Paare angewachsen. Wir danken dem Choreographen und Lehrer Florin Ciobanu und den Freiwilligen, den Instrumentalisten, die die Arbeit der Senioren, die zu Amateurtänzern wurden.

Es startete als eine Gruppentherapie für Senioren durch Tänzel, basierend auf einer Studie, die ich während meines Masterstudiums an der Fakultät für Psychologie durchgeführt habe. Das Forschungsziel dieser Studie war die Akzeptanz von Schmerz durch Tanz. Die Studie begann ich 2012, und das Ergebnis war, dass die Gruppe im Laufe der Zeit immer größer wurde und sich zu einem vollwertigen künstlerischen Ensemble namens “Senior Harmony” entwickelte.

Die bereits erwähnten Volksspiele, an die sich die älteren Tänzerinnen und Tänzer herantrauten, wurden von der Choreografin inszeniert, wobei einige Figuren an die Mobilität und die motorischen Möglichkeiten des Alters der Tänzerinnen und Tänzer angepasst wurden. So kann ein Volkstanz, das sich an jüngeree richtet, auch von Senioren gespielt werden. Und das war nur möglich, weil wir in unserer Arbeit keine Barrieren zwischen den Generationen errichten wollen, sondern jungen und älteren Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich durch Volkstänze. Um auszudrücken , wie man sich fühlt, die Tradition treu an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben und zu zeigen, dass Alter kein Hindernis ist, wenn man mehr von sich selbst will.

Die Trachten werden meist von den Damen des Ensembles angefertigt, darunter auch die schönen bunten Quastenwesten aus dem Năsăud-Gebiet, die von den Männern getragen werden. Die Volkstracht aus der Gegend von Cluj ist weniger farbenfroh und eher schlicht, wobei die Kombinationen aus Weiß, Schwarz und Rot vorherrschen.

Die Tänze geben uns Möglichkeit, sich aktiv an dem zu beteiligen, was wir unseren Kindern und Enkeln als Erbe hinterlassen wollen, nämlich die traditionellen Werte, die mit der Folklore dieses Volkes verbunden sind.

Suită de jocuri populare – Ansamblul ”ARMONIA SENIORILOR”/Folk dances; Muscar Mihai Bogdan

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar