Slovak folk songs and ceramicsSlovenské ľudové piesne a keramikaSlowakische Volkslieder und Keramik

Description

As an expert and art lover, my father visited various places in Slovakia to collect and publish the monuments of folk music culture. As a professor at the Comenius University in Bratislava, he passed on his knowledge to young students. After the sudden death of my father in March 1952 his assistant took over.

My mother, also as a concert singer, had given “educational concerts” at schools, where she propagated Slovak folk songs together with a pianist.

I was born at the end of November 1949. My father’s book “Slovak Folk Songs I.” was finished at Christmas 1949. Like a little present for his little new-born daughter. All my life I look at the books my father wrote and I learned a lot about customs, traditions and music from them.

We three children sang songs that our father had collected and that were dear to us, accompanied on the piano by our mother or my brother’s Fujara playing. Our father left us his personal cultural heritage as a reminder of his love for us. His legacy is my personal cultural heritage that strengthens me, and although I did not have the possibility to really knowledge my father, I feel in constant contact with him through his work. My son, although he did not know his grandfather, but grew up in an environment breathing enthusiasm for music and art, took over part of his legacy – he became a musicologist. Genes are not denied.

Slovak folk songs and ceramics

Intention

1) Das Buch “Slowakische Volkslieder”, Katarina Grunwald und ihre Familie

Folk songs are the annals of life, thinking and acting of the Slovaks. They are connected with the fate of the nation. They express their unspeakable wishes, pains and desires. The vital forces of the nation are stored in the popularity, in the manifestations of the people, in folk songs, which are described as the only last layer of folk culture in Central Europe. The production and reproduction of the folk song has been carried out in a continuous process that is ongoing. People reproduce their regional repertoire while remaining creative, producing new songs and transforming them according to their living conditions. On the one hand the songs die out, at the same time new ones are created. The songs travel, go from one area to another and are subject to expressive changes along the way. The Slovaks are deeply rooted in the ethnographic framework. From the lyrics of the folk song we can read the long life, the inner strength of the tradition, to which the people hold on and which should be passed on to the young generation in every country.

Das slowakische handgewebte Leinentuch

Popis

Moja mamička bola opernou speváčkou, otec bol univerzitný profesor, doktor hudobných vied a doktor dejín umenia. Jeho špecializáciou bola slovenská ľudová pieseň. Zbieral aj habanskú a modranskú keramiku, ktorú obdivoval pre jej umeleckú hodnotu, ktorú pre jej výpovednú krásu obdivujem aj ja.

Ako znalec a milovník umenia môj otec navštevoval na Slovensku obce s cieľom pozbierať a vydať všetky pamiatky ľudovej hudobnej kultúry. Ako profesor na Komenského univerzite v Bratislave, odovzdával svoje poznatky a vedomosti mladým študentom. Po otcovej náhlej smrti, v marci 1952, prevzal túto činnosť jeho asistent.

Moja mamička aj ako koncertná speváčka mávala „výchovné koncerty“ na školách, kde spolu s klaviristom propagovali slovenskú ľudovú pieseň.

Ja som sa narodila koncom novembra 1949.  Kniha môjho otca „Slovenské ľudové piesne I.“, bola na Vianoce 1949 hotova. Akoby malý darček pre jeho práve narodenú dcérku. Po celý môj život som nazerala do kníh, ktoré napísal, čerpala z nich vedomosti o zvykoch a tradíciach, o hudbe. My tri deti sme si za klavírneho doprovodu našej mamičky alebo hry môjho brata na fujaru, spievali pesničky, ktoré náš otec pozbieral a ktoré nám prirástli k srdcu.  Náš otec nám zanechal jeho osobné kultúrne dedičstvo, ako spomienku na jeho lásku k nám. Jeho pozostalosť je moje osobné kultúrne dedičstvo, ktoré ma posiľňuje a aj keď som nemala možnosť otca skutočne spoznať, cítim sa byť  s ním cez jeho dielo v stálom spojení. Môj syn, i keď starého otca nepoznal, ale vyrastal v prostredí dýchajúcom nadšením k hudbe a k umeniu, prevzal časť jeho misie – stal sa muzikológom. Gény sa nezaprú.

Slovak folk songs and ceramics

Zámer

Ľudové piesne sú análmi života, zmýšľania a činov Slovákov. Sú spojené s osudom národa. Vyjadrujú svoje nevysloviteľné túžby, bolesti a želania. Životné sily národa sú uložené v ľudovosti, v prejavoch ľudu, v ľudových piesňach, ktorá sa označujú ako jediná, posledná vrstva ľudovej kultúry v strednej Európe. Produkcia a reprodukcia piesni je v ustavičnom procese, ktorý trvá. Ľud reprodukuje svoj krajový repertoár a súčasne je i ďalej tvorivý, produkuje nové piesne, transformuje ich podľa životných podmienok. Na jednej strane piesne vymierajú, ale súčasne vznikajú nové. Piesne putujú, prechodia z jednej oblasti do druhej a na tejto ceste podliehajú výrazovým zmenám. Slováci sú hlboko zaklínení do národopisného rámca. Z textov ľudovej piesni vyčítame dlhotrvajúci život, vnútornú silu tradície, ktorej sa ľud pridržiava a ktorá by mala byť odovzdaná mladej generácii v každej krajine.

Das slowakische handgewebte Leinentuch

Beschreibung

Meine Mutter war Opernsängerin, mein Vater war Universitätsprofessor, Doktor der Kunstgeschichte und Doktor der Musikwissenschaft. Sein Spezialgebiet war das slowakische Volkslied. Seine Leidenschaft galt auch der Keramik, die er für ihren künstlerischen Wert schätzte und die ich auch für ihre ausdrucksstarke Schönheit bewundere.

Als Experte und Kunstliebhaber besuchte mein Vater verschiedene Orte in der Slowakei, um die Denkmäler der Volksmusikkultur zu sammeln und zu veröffentlichen. Als Professor an der Comenius-Universität in Bratislava gab er sein Wissen an junge Studenten weiter. Nach dem plötzlichen Tod meines Vaters im März 1952 übernahm sein Assistent die Arbeit.

Meine Mutter hat als Konzertsängerin “Bildungskonzerte” an Schulen gegeben, wo sie zusammen mit einem Pianisten die slowakischen Volkslieder propagiert hat.

Ich wurde Ende November 1949 geboren. Das Buch “Slowakische Volkslieder I.” meines Vaters wurde an Weihnachten 1949 fertiggestellt. Wie ein kleines Geschenk für seine kleine neugeborene Tochter. Mein ganzes Leben lang sehe ich mir die Bücher an, die mein Vater geschrieben hat und woraus ich vieles über Bräuche, Traditionen und Musik gelernt habe. Wir drei Kinder sangen Lieder, die unser Vater gesammelt hatte, begleitet am Klavier von unserer Mutter oder dem Fujara-Spiel meines Bruders.

Unser Vater hat uns sein persönliches kulturelles Erbe als Erinnerung an seine Liebe zu uns hinterlassen. Sein Erbe ist mein persönliches kulturelles Erbe, das mich stärkt. Mein Sohn, obwohl er seinen Großvater nie gekannt hat, übernahm einen Teil seiner Mission – er wurde Musikwissenschaftler.

Slovak folk songs and ceramics

Absicht

Volkslieder sind die Annalen des Lebens, Denkens und Handelns der Slowaken. Sie sind mit dem Schicksal der Nation verbunden. Sie drücken ihre unaussprechlichen Wünsche und Schmerzen aus. Die Lebenskräfte der Nation sind in der Popularität, in den Manifestationen des Volkes, in Volksliedern gespeichert, die als die einzige letzte Schicht der Volkskultur in Mitteleuropa beschrieben werden. Die Produktion und Reproduktion des Volksliedes erfolgten in einem ständigen Prozess, der andauert. Die Menschen reproduzieren ihr regionales Repertoire und bleiben gleichzeitig kreativ, produzieren neue Lieder und transformieren sie entsprechend den Lebensbedingungen. Einerseits sterben die Songs aus, gleichzeitig entstehen neue. Die Songs reisen, gehen von einem Ort in einen anderen und unterliegen auf diesem Weg ausdrucksstarken Änderungen. Die Slowaken sind tief im ethnografischen Rahmen verankert. Aus den Texten des Volksliedes lesen wir das langanhaltende Leben, die innere Stärke der Tradition, an der die Menschen festhalten und die an die junge Generation in jedem Land weitergegeben werden sollte.

Das slowakische handgewebte Leinentuch

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar