Traditional Folk Art in the Northern Region in BulgariaБългарското народно творчествоTraditionelle Volkskunst in Nordbulgarien

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Bulgarian folk dancing is an exceptionally beautiful art. Bulgarians are famous for their skills as dancers. Ever since I was a little girl I have had a passion for Bulgarian folk art. For me, folk dancing is a way through which we Bulgarians express ourselves. The folk dances of our land are free, lively, cheerful, widely performed and bring positive emotions. Bulgaria is divided into several folklore regions: Shopska, Thracian, Rhodope, Pirin, Dobrudzha, Northern folklore region. In each of these regions the dances have their own character. It is typical for dances in the Dobrudzha folklore area to play the body and shoulders, both for women and men. The Dobruja man dances crouching or sitting down. The steps resemble daily labour and the relationship of the people to the fertile land. Popular dances: ruchenik, sborenka, ruka, tropanka, cherkezka, danets, opuz, etc.


The dances in the Northern folklore area are a mixture of the other areas. Typical dances are: the Severnyashko (Turnovsko), Svishtovsko, Elenno mome, Daichovo, Gankino, etc. In the Thracian folklore area the dances are cheerful and lively. Popular dances in this region
are “The Three Times” and “Kasamska Rachenitsa”, also called “Dzhidovska”. In the Shopska folklore area the abundance is the greatest. The Shopians dance with their feet held high and their arms crossed. This is what makes Shopa dancing the most difficult and beautiful at the same time. The most popular dances are: graovsko, petrunino, samokovsko, gypsy, quadruple, shopska rachenitsa, etc.
In the Pirin folklore region the dances are varied and are divided into male and female. Characteristic for the area are the Macedonian horo, djangoritsa, ochridsko, shirto, etc. The dances of the Rhodope people are smooth, wide and with distinct hard steps. Traditional for
the Rhodope region hora are: Bachkovsko, Enino, Pravo Rhodopsko, etc.

I live in a small town and it is very impressive to me that we have not lost our folk spirit here. There are several folk ensembles in the town, with people of all ages practising in them.
There are also celebrations in the neighbourhoods where the ensembles and the residents gather and from day to noon there is folk music and merriment. People gather, rejoice, dance. Even schools have started to organise folk dance events and offer students free elective classes to perform folk dances or reenact skits of different customs. These events are proof that even as generations change, the folk spirit does not die, but on the contrary, it is preserved and passed on. If these actions are practiced in most places in the country, the problem of preserving our heritage will begin to be solved. Folk creativity has no boundaries, it is not just for certain people, it is for everyone. Every country has its own way of expressing itself, its own “folk dances”. Some countries’ dances have characteristics that are unique to that country, although sometimes neighbouring countries have similar characteristics. For example, some Serbian, Bulgarian and Croatian dances share the same or
similar dances, and sometimes even use the same name and music for these dances.

More information on this cultural treasure below:

Описание

Българските народни танци са изключително красиво изкуство. Българите се славят с уменията си като танцьори. Още от малка изпитвам страст към българското народно творчество. За мен народните танци са начин, чрез който ние българите се себеизразяваме. Хора̀та по нашите земи са волни, скокливи, весели, играят се нашироко и носят положителни емоции. България е разделена на няколко фолклорни области: северняшка, добруджанска, тракийска, шопска, пиринска и родопска. Във всяка от тези области танците имат свой собствен характер.
Типично за танците в Добруджанската фолклорна област е да играят тялото и раменете, както при жените, така и при мъжете. Добружанецът танцува приклекнал или приседнал. Стъпките наподобяват ежедневния труд и връзката на хо̀рата с плодородната земя. Популярни танци: ръченик, сборенка, ръка, тропанка, черкезката, данец, опас и др.
В Северняшката фолклорна област  танците са смесица от останалите области. Типични хора̀ са: дунавско, ганкино, дайчово, еленино, свищовско, чичовото и др.
В Тракийската фолклорна област танците са весели и жизнерадостни. Популярни хора̀ в този район са трите пъти и касъмска ръченица, наречена още джидовската.
В Шопската фолклорна област изобилието е най-голямо. Шопите танцуват с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. Точно това прави шопските танци най-трудни и едновременно красиви. Най-популярните хора̀ са: граовско, петрунино, самоковско, циганско, четворно, шопска ръченица и др.
В Пиринската фолклорна област  танците са разнообразни и се делят на мъжки и женски. Характерни за областта са македонското хоро, джангурица, охридско, ширто и др.
Хора̀та на родопчани са плавни, широки и с подчертани твърди стъпки. Традиционни за Родопската област хора̀ са: бачковско, енино, право родопско и др.
Аз живея в едно малко градче и голямо впечатление ми прави, че тук не сме загубили народния си дух. Има няколко фолклорни ансабли в града, като в тях практикуват хора на най-различни възрасти. Също така в кварталите се организират тържества, където се събират ансамблите и живущите и от ден до пладне гърми народна музика и веселие. Хората се събират, веселят се, танцуват. Дори в училищата започнаха да организират фолклорни танцови мероприятия и да предлагат на учениците свободно избираеми часове, в които да играят народни танци или да пресъздават сценки на различни обичаи. Тези мероприятия са доказателство, че дори с промяната  на поколенията, народният дух не умира, а напротив, той се пази и предава. Ако тези действия се практикуват на повечето места в страната, проблемът със запазването на нашето наследство ще започне да се разрешава.
Народното творчество няма граници, то не е само за точно определени хора, то е за всички. Всяка страна има свой собствен начин на изразяване, има си свои “народни танци”. Танците на някои страни имат характеристики, които са уникални за тази страна, въпреки че понякога съседните страни имат подобни характеристики. Например някои  сръбски, български и хърватски танци споделят едни и същи или подобни танци, а понякога дори използват едно и също име и музика за тези танци.

 

 

 

 

#CODANEC YOUTH COMPETITON #My Culture My Story

Der bulgarische Volkstanz ist eine außergewöhnlich schöne Kunst. Die Bulgaren sind berühmt für ihre tänzerischen Fähigkeiten. Schon als kleines Mädchen habe ich begonnen meine Leidenschaft für die bulgarische Volkskunst zu entwickeln. Meiner Meinung nach ist der Folkloretanz für uns Bulgaren ein Ausdrucksmittel. Die Volkstänze unseres Landes sind ungezwungen, lebendig, fröhlich, sie werden häufig aufgeführt und vermitteln positive Gefühle. Bulgarien ist in mehrere Folkloreregionen unterteilt: Schopska, Thrakien, Rhodopen, Pirin, Dobrudscha und Nordbulgarien. In jeder dieser Regionen haben die Tänze ihren eigenen Stil. Typisch für die Tänze im Dobrudscha-Folkloregebiet, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, ist das Musizieren mit dem Körper und den Schultern.  Der männliche Tänzer aus Dobrudscha tanzt hockend oder sitzend. Die Tanzschritte erinnern an die alltägliche Arbeit und an die Verbindung der Menschen zum fruchtbaren Land. Beliebte Tänze sind: der Ruchenik, die Sborenka, die Ruka, die Tropanka, die Cherkezka, der Danets, der Opuz, etc.

Die Volkstänze im Norden sind eine Mischung aus den Tänzen anderer Regionen. Typische Tänze sind zum Beispiel: der Severnyashko (Turnovsko), der Svishtovsko, der Eleno Mome, der Daichovo, der Gankino und viele mehr. Die Tänze aus Thrakien sind  fröhlich und lebhaft. Zu den beliebten Tänzen in dieser Region gehören “Die drei Zeiten” und “Kasamska Rachenitsa”, auch “Dzhidovska” genannt. Die Schopska-Folklore verfügt über die größte Vielfalt an Tänzen. Die Tänzer aus Schopska bewegen sich mit hoch erhobenen Füssen und verschränkten Armen. Das macht den Schopska-Tanz so schwierig und schön zugleich. Die beliebtesten Tänze sind: der Graovsko, der Petrunino, der Samokovsko, der Gypsy, das Quadruple, die Schopska Rachenitsa, etc.
In der Folkloreregion Pirin sind die Tänze abwechslungsreich und werden in männliche und weibliche Tänze unterteilt. Charakteristisch für das Gebiet sind der mazedonische Horo, die Djangoritsa, der Ochridsko, der Shirto und viele mehr. Die Tänze der Rhodopen sind sanft, raumgreifend und mit ausgeprägten harten Schritten. Traditionelle Tänze für die Rhodopen sind: der Bachkovsko, der Enino, der Pravo Rhodopsko, und viele mehr.

Ich lebe in einer Kleinstadt, und es beeindruckt mich sehr, dass wir hier unseren Volksgeist nicht verloren haben. In der Stadt gibt es mehrere Folkloregruppen, in denen Menschen aller Altersgruppen mitwirken.
Es gibt auch Feste in den Stadtvierteln, bei denen sich die Vereine und die Anwohner treffen und von morgens bis abends Volksmusik und Heiterkeit geboten wird. Menschen kommen zusammen, freuen sich und tanzen. Sogar Schulen haben begonnen, Volkstanzveranstaltungen zu organisieren und bieten den Schülern kostenlosen Wahlfachunterricht an, um Volkstänze aufzuführen oder Sketche über verschiedene Bräuche nach zuspielen. Diese Veranstaltungen sind der Beweis dafür, dass der Volksgeist auch bei einem Generationenwechsel nicht stirbt, sondern im Gegenteil, erhalten bleibt und weitergegeben wird. Wenn die Mehrheit der Ortschaften unseres Landes derartige Initiativen schaffen würden, wäre das Problem der Erhaltung unseres Kulturerbes schon bald gelöst. Die volkstümliche Kreativität kennt keine Grenzen, sie gehört nicht nur bestimmten Menschen an, sondern ist für alle da. Jedes Land hat seine eigene Art sich auszudrücken, seine eigenen “Volkstänze”. Die Tänze mancher Länder haben landeseigene Besonderheiten, auch wenn Nachbarländer manchmal ähnliche Eigenschaften haben. So haben beispielsweise einige serbische, bulgarische und kroatische Tänze dieselben oder ähnliche Tanzformen und verwenden manchmal sogar denselben Namen und dieselbe Musik für diese Tänze.

This image has an empty alt attribute; its file name is facebook-contribution-part-1-1024x123.jpg

Teil I: Bulgarische Volkstänze

Das ethnografische Gebiet Bulgariens ist in sechs Folkloreregionen unterteilt (Schopska, Thrakien, Rhodopen, Pirin, Dobrudscha, Nördliche Folkloreregion) und jede von ihnen hat ihre eigenen Merkmale. Als Bewohner der nördlichen Region habe ich beschlossen, ein wenig mehr über meine Heimat zu erzählen.

Bulgarische Volkskunst ist die allgemeine Bezeichnung für die Kunstwerke und die kulturellen Errungenschaften, die traditionsgemäß von Generation zu Generation in Bulgarien weitergegeben werden.

Die bulgarische Volkstanzkunst ist ein lebendiger Ausdruck unseres nationalen Charakters. Die Tänze der Shopi, der Nordbulgarier, der Rhodoper, der Dobrudschaner und der Thrakier sind ein fester Bestandteil davon und spiegeln die kreative Begabung des bulgarischen Volkes wieder. Die Tänze der Bulgaren sind eine der lebendigen und zahlreichen Erscheinungsformen ihres künstlerischen Schaffens, und wurde dank ihres schöpferischen Talentes im Laufe von Hunderten von Jahren geschaffen. Im Hinblick auf die Volkstänze der nördlichen Region gibt es viele verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass sie sich zu der heutigen Form entwickelt haben. Der Weg ihrer Entwicklung war lang und komplex. Es wird angenommen, dass sich die Volkstänze des Nordens auf der Grundlage der Kultur der Thraker, Slawen und einiger anderer Stämme herausbildeten, die zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitraum unser Land erreichten. Die nördlichen Tänze zeichnen sich durch weite Bewegungen, freies Schwingen der Arme und viel Hüpfen aus. Dieses Gebiet ist sehr vielfältig an verschiedenen Rhythmen und Taktarten.  Es gibt verschiedene Tänzer, sogenannte Paidushki, Grancharski, Daichovi, Gankini und Elenini Hora.  Ihre Ausführungen sind äußerst vielfältig in Bewegung und Komplexität, aber in allen steckt eine gewisse Lebendigkeit, Schwung und Leichtigkeit. Viele dieser Tänze sind im ganzen Land bekannt geworden. Dazu gehören der Severnyashko (Turnovsko), der Svishtovsko, der Eleno Mome, der Daichovo, der Gankino und weitere.

This image has an empty alt attribute; its file name is facebook-contribution-2-1024x124.jpg

Teil II: Traditionelle Trachten der nördlichen Folkloreregion Bulgariens

Die Tracht der nördlichen Region unterscheidet sich, je nachdem, ob die Bevölkerungsgruppe aus den Bergen oder aus dem Flachland stammt. Sie wechselt auch während der Winter- und Sommermonate. Jede Volksgruppe hat ihre eigenen Besonderheiten in der Kleidung, welche sich im Schnitt, Stoff, Farben, Stickereien usw. zeigen. Trotz der großen Vielfalt laufen sie jedoch alle auf das zweiteilige, mit Stoff besetzte Frauenkostüm und das weiß gewandete Männerkostüm hinaus.

Die zweiteilige Frauentracht wird vor allem im Sommer und in einigen Siedlungen in der Ebene auch das ganze Jahr über getragen. Sie besteht aus einem weißen Hemd, einer hinten gekräuselten Wollschürze (Bruchnik), einer Bauchschürze und einem Gürtel.

Die Kopfbedeckung besteht meistens aus einem weißen Schleier. Oft wird das Haar geflochten. Der Kopf ist mit Münzen, Blumen, Perlen, mehrfarbigen Fäden und ähnlichem verziert. An vielen Orten werden Hüte getragen, meist von den Bräuten. Im Allgemeinen hängen die Frisur, das Kopftuch und der Kopfschmuck vom Alter der Frau und ihrem Familienstand ab.

 

Sponsors

This project has received funding from the Staatsministerium Baden-Württemberg and the City of Ulm. This website was funded by BMFSJ.

Design and implementation by Arivum. All rights reserved

Skip to toolbar